15.1.08

DẮT CHÁU ĐI HỌC

Sáng dắt cháu đi, tối rước về,
Làm thân ông ngoại thấy nhàn ghê !
Ba chân, bốn cẳng khi nhào tới, (*)
Bước thấp, bước cao lúc thụt về. (*)
Mỹ chửi, chỉ giương đôi mắt ếch,
Mễ la, đành vuốt bộ râu trê !
Thân tằm kéo kén vương tơ mãi,
Sáng dắt cháu đi, tối rước về !

HOÀNG NGỌC VĂN
(*) Lúc vội vã lôi cháu qua đường
đến trường và lúc đón cháu về.