16.1.08

ĐỂ Ý LÀM CHI

Để ý làm chi tiếng có, không,
Có, không, không, có chỉ thêm khùng.
Ngát hương, xực nức, cần khua trống ?
Hữu xạ, thơm tho, phải đánh cồng ?!
Xa cách, hữu tài còn trọng dụng,
Gần kề, vô tướng hết tin dùng.
Vểnh râu, tủm tỉm cười thân ái,
Xớn xác mặc ai múa tứ tung !!!

HOÀNG NGỌC VĂN