12.12.07

TƯỞNG GIỐNG THƯƠNG NÒI

Add Image

“Ngày ngày chào lá Quốc kỳ,
Nhớ người chiến sĩ chết vì non sông.
Nhớ xưa bao vị anh hùng,
Phất cờ độc lập thành công hoàn toàn”. (*)

Dù cho cách trở quan san,
Ta về dựng lại cờ vàng khắp nơi.
Hỡi ai còn tưởng giống nòi,
Lang thang sống mãi quê người được chăng ?

Vận nhà như thể con trăng,
Đêm đen ta chuyển đêm rằm cho quê.
Ầm ầm dưới ánh trăng thề,
Tiếng chân sấm dậy ta về cứu dân.

HOÀNG NGỌC VĂN
-----------------------------------------------------------------------------
(*) Thơ của cố GS. Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy