16.5.08

NÓI PHÉT

Dưới đây là hai bài thơ giao hữu, tượng trưng xin đưa
ra nhằm dằn mặt cái anh Đồ Quỷ để nhắc anh ta biết :
Trình độ “Nói Phét” trong bài “Tự Trào” của anh chỉ
“nổ” nghe mới như tiếng pháo vu quy.Trái lại,của các
“qua” đây thì ầm ầm như đại bác 175 ly của Mỹ vậy.
Khá khen “đệ to gan, lớn mật” lắm, dám gồng mình
kiểu “con nhái muốn to bằng con bò” đấy !!!

Tôi con ông Trạng, cháu ông Nghè,
Nói có trên trời, dưới đất nghe :
Sức khỏe Hạng Vương cho một búng,
Cờ cao Đế Thích chấp hai xe !
Lặn ùm xuống biển lôi tàu lại,
Nhảy thốc lên non bắt cọp về !
Bữa nọ tạt chơi trong Nội phủ,
Mấy nghìn cung nữ phải lòng mê !

(Khuyết danh)


NÓI PHÉT
(Họa ý bài “Nói Phét” của Khuyết Danh)

Thơ tôi, Đỗ Phủ cũng im ro,
Lý Bạch xụi râu đứng thập thò...
Thôi Hiệu dâng ly hầu rượu, quạt,
Vương Duy điếu đóm, ngáp buồn xo !
Tố Như chạy mặt, ôm Từ Hải,
Nguyễn Bính te tua, nhảy xuống đò !
Chị Điểm, cậu Luân teo vịnh nguyệt,
Xuân Hương, Chiêu Hổ hết đường mò ?!
Tài hoa như... Mỗ mà nghèo mạt,
Thật trách anh... Trời chả biết cho !?!

HOÀNG NGỌC VĂN