5.2.08

KÍNH CHÚC NON SÔNG

BUỔI XUÂN VỀ

(Nhớ về Hoàng Sa, Trường Sa, Tây Sa,
Nam Sa và các hải đảo rất thân yêu mà
tôi từng trấn thủ để bảo vệ và giữ gìn)


Đỉnh trầm nghi ngút với hương hoa,
Kính chúc Việt Nam Tổ Quốc ta :
Hải đảo trường tồn cùng đất Mẹ,
Biên cương vĩnh cửu với quê Cha.
Bạch Đằng tạc dạ thù quân Hán,
Vạn Kiếp ghi lòng hận giặc Hoa.
Vững chí toàn dân cùng chống giặc,
Bền tâm quyết chiến, cứu Sơn Hà.

TQLC HOÀNG NGỌC VĂN