24.2.08

SAO VÀNG HẠ THỔ

Sao vàng hạ thổ làm xong,
Mơ hồ phải bỏ mới mong sống còn !
Dũng tiêu hủy, minh triết mòn,
Bất an, kiểm duyệt nước non mới hòng.
Toàn dân cả nước ngoài, trong,
Đỉnh cao tận diệt, vun trồng quê hương.
Muôn người dù ở bốn phương,
Chung tay, góp sức, kiên cường đấu tranh.
Liên tôn thức trắng năm canh,
Đức Tin tôn giáo, quyết giành Tự Do.

HOÀNG NGỌC VĂN