6.2.08

CÂU ĐỐI TẾT MẬU TÝ 2008

Tiễn Xuân Heo, eng éc Hợi tai xanh,
dân đen thêm vàng mắt,
Mừng Tết Chuột,ù lì Mao (*) mõm đỏ,

Đảng bạc vẫn trắng tay !

HOÀNG NGỌC VĂN

----------------------------------------------------------------------
(*) Mouse, tiếng Anh = Con chuột,đồng âm,đồng thanh, đồng hành, đồng lõa vì đồng đảng... bạc tình với Mao Trạch Đông