12.6.08

Diển Hành Ngày Quân Lực VNCH 19-6-1973

Nhân ngày Quân Lực VNCH 19-6-2008
Xin gởi đến quý bạn Video Clip Diễn hành ngày
Quân Lực 19-6-1973 tại Thủ Đô Sàigòn thân yêu của chúng ta
Để cùng tưởng nhớ đến Những người Anh Hùng đã vị quốc vong thân
Thân ái
Hoàng Ngọc Văn