11.6.08

SAO LẠI TẶNG HOA ???

(Nữ sĩ Ngọc Bích tặng hoa trên NET nhân
Father’s Day, khiến Cụ Văn (vốn thủ cựu)
hiểu lầm, Cụ nổi quạu mần thơ chất vấn)

Ông chết đâu mà, ả tặng hoa ?
Chẳng thà “ấy” biếu “gái” Phà Ca.
Thương nhau, tặng quách cho chai rượu,
Để lão mời “cưng” đánh chén khà !
Ví phỏng ta đây là chú Cuội,
“Em” đành thân tặng “cái” Hằng Nga.
Mặc ai Âu, Mỹ ưa lòe loẹt,
Đây Mỗ quen rồi lối Việt ta.
Hoa sói, hoa hòe chi, lắm chuyện,
Mực khô, lít đế khướt la đà !!!

CỤ VĂN, Father’s Day 2008