1.5.09

NHÂN QUỐC HẬN 2009
TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU

(Cho hạng mù thích lãnh đạo)

Cái tôi nặng tội thật nhiều,
Điều ngay chẳng nói, điều điêu lại tài.
Có tai chẳng dụng, rước tai, (1)
Tai ngoài chẳng sợ, để ngoài tai thôi.
Hô đoàn kết, thực rối bời,
Rối bời, rồi bới những lời đắng cay !
Đào mồ, cuốc mả thì hay,
Hồ Cẩm Đào đến, -lạy Thầy-, thương tôi !
Cóc ngồi đáy giếng, cóc ngồi, (2)
Buôn dân, bán nước một hơi Trường, Hoàng. (3)
Càng ngu càng thích giương càng,
Quan tham vờ vịt tham quan, hét hò.
Thùng không ắt hẳn kêu to,
Thức thời, thời thức như đò thả trôi :
Nhặt khoan đợi khách, chờ thời,
Thời chờ gom bạn, cứu đời, xả thân.
Sắp mưa vần vũ tối sầm,
Quân Minh phải biết, minh quân, gian thần. (?)
Tâm đồng lựa kẻ đồng tâm,
Tùy nghi ứng phó bức vân cẩu đời !

HOÀNG NGỌC VĂN (4,2009)
----------------------------------------------------------
(1) Rước tai họa
(2) Không chịu yên vị dốt nát
(3) Đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.