3.11.08

BÁC PHÓ HÚI (*)

Thân làm phó húi, tưởng như chơi ?
Tô điểm nhân quần, phải có tôi.
Đi mấy đường dao, rên chí tử,
Đưa vài nhát kéo, sướng mê tơi.
Ngoáy tai, nghe tỏ người hay ngợm,
Cạo mặt, nhìn tường phượng khác dơi.
Biết phận tài hèn, không múa rối,
Nguyện đem nghề mọn góp vui đời !

HOÀNG NGỌC VĂN
(*) Phó húi, phó cạo = Thợ hớt tóc